سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید جاهدی پور – کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی و مدرس دانشگ
فرشته جاهدی پور – دانشجوی کارشناسی مهندسی کشاورزی– دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مش
علیرضا سبحانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی و استادیا
محمد بازوبندی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی و استادیا

چکیده:

برای بررسی اثر رقابت علفهای هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرددر گیاه گوجه فرنگی آزمایشی در سال ۱۳۸۴، در مزرعه ای آزمایشی واقع در چناران در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار به مرحله اجرا درآمد.تیمارها در دوسری به ترتیبتداخل علفهای هرز تا ۱۴،۲۸،۴۲،۷۰،۸۴ روز پس از نشاء شدن و تا انتهای فصل بود و سری دوم، کنترل علفهای هرز تا مراحل فوق بود. رقابت علفهای هرز بر سر نور باعث شد که خصوصیات مرفولوژیک گیاه گوجه فرنگی در اثر کاهش کمیت و کیفیت نور متاثر شود و از آن میان می توان به کاهش تعداد میوه در گیاه، میانگین وزن میوه و عملکرد مشاهده شد.مجموع تاثیرات دو تیمار نشان داد که دوره عاری از علفهای هرز تاثیر بسیار بیشتری را نسبت به دوره های تداخل علفهای هرز دارد و اهمیت دوره عاری از علف هرز در گوجه فرنگی در حفظ و جلوگیری از کاهش عملکرد بیشتر می باشد.