سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
زهرا بختیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
سعید سعیدی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:
به منظور بررسی اثر رقابت علف هرز پنیرک و گیاه زراعی کلزا در تراکم‌های مختلف کشت این دو گیاه، آزمایشی بصورت بلوک‌های کامل تصادفی در قالب سریهای جایگزینی با ۴ تکرار در شرایط گلدانی در شهرستان دزفول در سال ۱۳۹۱ اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل کشت کلزا و پنیرک به نسبت‌های متفاوت (۰:۱۰۰، ۲۵:۷۵، ۵۰:۵۰، ۷۵:۲۵ و ۱۰۰:۰) با تراکم ۸ بوته در هر گلدان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که وزن خشک تک بوته پنیرک با افزایش سهم حضور کلزا در ترکیب کاهش معنی‌داری یافت. با افزایش سهم پنیرک در کشت مخلوط با کلزا، وزن خشک ریشه نیز افزایش یافت. بیشترین ارتفاع و نسبت اندام هوایی به زیرزمینی نیز در تراکم کشت خالص آن بدست آمد. براساس نتایج حاصل از مدل‌های رقابتی، عملکرد نسبی بالاتر کلزا در مقایسه با پنیرک در نسبت‌های تراکم ۵۰ و ۷۵ درصد نشان‌دهنده قدرت رقابتی بالاتر این گیاه زراعی در این تراکم‌ها می‌باشد. لیکن در تراکم‌های پائین کلزا (۲۵ درصد) عملکرد نسبی پنیرک بالاتر بود که بیانگر قدرت رقابتی بیشتر این علف هرز در تراکم‌های پایین در مقایسه با کلزا می‌باشد.