سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیبگل خوشکام – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی شهید مقبلی جیرفت وکهنوج
اعظم سالاری – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی شهید مقبلی جیرفت وکهنوج

چکیده:

سیستم بار دهی در گوجه فرنگی های گلخانه ای دارای اهمیت بسیار زیادی است. جهت ایجاد هماهنگی بین میزان فتوسنتز با مقدار محصول در گوجه فرنگی های گلخانه ای تربیت انجام می شود که بی شک باعث افزایش کمیت وکیفیت محصول می شود. به منظور تنظیم باردهی و بهبود رشد رویشی، انتخاب و معرفی مناسبترین روش تربیت بوته در ارقام رایج مورد کشت در شرایط گلخانه, تحقیقی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با شش تیمار و سه تکرار درگلخانه های مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج اجرا شد. در این آزمایش ,اثر روش تربیت ۴و۲ ساقه در مقایسه با روش تربیت تک ساقه در مورددو رقمفالکاتو وسالومی(گیلاسی یا سالادی)که ارقام گلخانه ای رایج مورد کشت در منطقه هستند ، مطالعه شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بین تیمارها در تمامی شاخصهای مورد بررسی تفاوت معنی دار وجود داشت. این آزمایش نشان داد که بهترین تیمار برای رقم فالکاتو تربیت تک ساقه و برای رقم سالومی(گیلاسی ) تربیت دو ساقه به لحاظ بررسی کمیت و کیفیت محصول تولیدی پیشنهاد می گردد.