سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هادی حسن زاده مقدم – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
محمود باصفا – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

در این تحقیق اثر ات تیمار روش کاشت (کاشت یک ردیفه و کاشت دو ردیفه )، تیمار محل کاشت (کاشت در روی پشته و کاشت در کف شیار ) و همچنین تیمار تر اکم بوته (۸۵، ۱۰۵، و ۱۲۵ هزار بوته در هکتار) بر روی عملکرد علوفه و برخی دیگر از صفات ، مورد بررسی قرار گرفت.آزمایش در زمینی با EC عصاره اشباع خاک ٨ دسی زیمنس بر متر و در دو منطقه، ایستگاه تحقیقات فیض آباد تربت حیدریه و ایستگاه تحقیقات نیشابور (مرکز تحقیقات ک شاورزی و منابع طبیعی خراسان) بصورت فا کتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد .با توجه به نتایج بدست آمده ، در هر دو م نطقه ، عملکرد علوفه بطور معنی داری تحت تاثیر تیمار های تراکم بوته و محل کاشت قرار گرفت . در نهایت مشخص شد که : تغییر محل کاشت از روی پشته (حالت معمول ) به کف جوی ، عملکرد علوفه را بطور قابل توجهی (حداقل ١٠ درصد) افزایش می دهد. افزایش تراکم بوته می تواند باعث افزایش عملکرد علوفه شود . تغییر روش کاشت از تک ردیفه به دو ردیفه باعث افزایش عملکرد علوفه نمی شود . در اراضی شور ، با کاشت بوته ها در کف جوی ، میزان ورس بوته ها به شدت کاهشمی یابد و شوری باعث کاهش شدید اندازه چوب بلال می شود.