سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد مهدی رحیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
مهراب یادگاری – دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
علی اسکندری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
حمید رضا ابراهیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

گندم به عنوان یکی از اصلی ترین مواد غذایی و مهم ترین محصول زراعی از جایگاه ویژه ای برخوردار است . با توجه به رشد روز افزون جمعیت ، اهمیت دستیابی به خود کفایی در این محصول استراتژیک روز به روز افزایش می یابد. در این بررسی تاثیر روی و پتاسیم برعملکرد و اجزا عملکرد گندم رقم الموت در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج با ۱۲ تیمار کودی در ۳ تکرار به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک ها ی کامل تصادفی جمعا در ۳۶ کرت مورد بررسی قرارگرفت. سولفات پتاسیم در ۴ سطح (۰، ۱۵۰، ۳۰۰ و ۴۵۰ کیلوگرم در هکتار) و سولفات روی در سه سطح ( ۰، ۲۰ و ۴۰ کیلوگرم در هکتار ) مصرف گردید . طبق نتایج حاصل از این تحقیق تیمار ۴۰ کیلوگرم سولفات روی و ۳۰۰ کیلوگرم سولفات پتاسیم سبب افزایش عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی ، شاخص برداشت ، تعداد خوشه در متر مربع نسبت به شاهد گردید . تیمار ۴۰ کیلوگرم روی و ۲۰۰ کیلوگرم پتاسیم نسبت به شاهد باعث افزایش طول سنبله شده است . در رابطه با عملکرد کاه تاثیر تیمارها مشابه بوده ولی نسبت به شاهد تفاوت معنی دار داشتند . تیمار ۲۰ کیلوگرم روی و ۴۰۰ کیلوگرم پتاسیم نسبت به شاهد ، وزن هزار دانه و ارتفاع گیاه را افزایش داد . تاثیر تیمارهای کودی برتعداد دانه در خوشه مشابه بود و نسبت به شاهد تفاوت معنی دار نداشتند. در رابطه با تعداد سنبلچه های بارور و تعداد دانه در سنبلچه کلیه تیمارهای کودی نسبت به شاهد تفاوت معنی داری نداشتند.