سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابراهیم اسمعیل نژاد – دانشگاه صنعتی سهند تبریز، دانشکده مهندسی شیمی، پژوهشکده مواد پلیمر
مصطفی رضائی – دانشگاه صنعتی سهند تبریز، دانشکده مهندسی شیمی، پژوهشکده مواد پلیمر
میرکریم رضوی – دانشگاه صنعتی سهند تبریز، دانشکده مهندسی شیمی، پژوهشکده مواد پلیمر
محسن خانزاده – تبریز شرکت دونارخزر

چکیده:

در این تحقیق برای تهیه فوم سخت پلییورتان از پلیال مخلوط و ایزوسیانات با عاملیت بالا و عوامل پفزای مختلف (سیکلوپنتان، نرمال پنتان ، HCFC-141b و CFC-11 ) استفاده شد و تأثیر عوامل پفزای مختلف روی ضریب انتقال حرارت کلی فوم سخت پلییورتان مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات حرارتی نشان داد که استفاده از عوامل پفزای مختلف به عنوان جایگزین CFC-11 باعث افزایش ضریب انتقال حرارت فوم سخت پلییورتان میگردد. مطالعات ریزساختاری نشان داد که ضریب انتقال حرارت فوم، با اندازه سلولهای تشکیل شده رابطه عکس دارد، همچنین توزیع اندازه سلولی باریکتر باعث کاهش در ضریب انتقال حرارت فوم خواهد شد. نتایج آزمون تعیین ضریب انتقال حرارت بیانگر این بود که در یک چگالی ثابت فوم تهیه شده با CFC-11 ، کمترین ضریب انتقال حرارت را دارا میباشد. استفاده از نرمال پنتان، سیکلوپنتان، و HCFC-141b به جای CFC-11 به ترتیب ۲۱/۱۲ ، ۵۵/۸۶ و ۹/۸۵% ضریبانتقال حرارت فوم سخت پلی یورتال را افزایش دادند .