سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی گیاهان دارویی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هومن ایزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام
جواد آرشامی – دانشیار فیزیولوژی ، استاد فیزیولوژی دانشگاه فردوسی
ابوالقاسم گلیان – گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا راجی – گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تاثیر افزودن سطوح متفاوت پودر ریشه گیاه کاسنی (Cichorium intybus) که حاوی اینولین و الیگوفروکتوز می باشد در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار (۱۰ قطعه جوجه در هر تکرار) و ۱۶ پن (۱۶۰ قطعه راس ۳۰۸) ذبر ریخت شناسی پرزهای روده، خصوصیات لاشه و عملکرد جوجه های گوشتی به مدت ۲۴ روز بررسی شد. ریشه این گیاه از اطراف رشته کوه آلاداغ در جنوب بجنورد جمع آوری شد و به مدت ۴۸ ساعت در دمای ۵۰ درجه سلسیوس خشک گردیده است ریشه این گیاه به صورت پودر شده در درصدهای یک، دو و سه درصد جیره جایگزین سبوس(ماده مشابه به ریشه کاسنی از نظر آنالیز مواد مغذی) گردیده است در سن ۲۴ روزگی از هر پن یک جوجه به صورت تصادفی انتخاب و پس از کشتار اجزای مختلف لاشه مورد ارزیابی قرار گرفت برای ارزیابی روده نمونه بافتی از قسمت ژئوژنوم روده جدا و فیکس گردید. نتایج این آزمایش نشان داد که افزایش پودر ریشه کاسنی تا سطح سه درصد جیره باعث بهبود عملکرد لوله گوارشی با ایجاد تغییرات ریخت شناسی پرزهای روده و افزایش سطح جذب و در نتیجه آن افزایش هضم و جذب مواد مغذی می شود ریشه کاسنی به میزان سه درصد جیره در سطح (۰/۰۵<p) سبب افزایش طول پرزهای روده ، کاهش ضریب تبدیل و افزایش رشد شده است اما بر روی خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی اثر معنی داری مشاهده نشد.