سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد حسن فولادی – دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر

چکیده:

در این تحقیق اثر ناترولیت های منطقه هجین کرمان در مقایسه با زئولیت تجاری نوع کلینوپتیلولیت در بر تولید و پارامترهای خونی بررسی گردید. تیمارهای غذایی عبارت بودند از یک جیره پایه که حاوی سطوح ۲ و ۵ درصد از زئولیت های زیر بود: ناترولیت آبدار، ناترولیت فعال شده، زئولیت تجاری (کلینوپتیلولیت). یکی از تیمارهای آزمایش به عنوان شاهد منظور گردید و تا خاتمه آزمایش (۷ هفتگی) با جیره پایه فاقد زئولیت تغذیه شد. اضافه کردن زئولیت ها به جیره غذایی باعث کاهش آفلاتوکسین قابل استخراج جیره های غذایی، افزایش راندمان غذایی و کاهش تلفات نسبن به گروه شاهد گردید. استفاده از انواع زئولیت اثر معنی داری در میزان پروتئین کل سرم، آلبومین، فعالیت آنزیمهای اسپارتات آمینوترانسفراز و آلانین آمینوترانسفراز سرم خون نسبت به گروه شاهد نداشت ولی اضافه نمودن ناترولیت یا زئولیت تجاری در سطح ۲ و ۵ درصد جیره غذایی به طور معنی دار (p < 1%) باعث کاهش فعالت آنزیم آلکالین فسفاتاز سرم خون نسبت به گروه شاهد گردید.