سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمدعلی ربیع نتاج درزی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
قنبرعلی شیخ زاده – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان
علی عارف منش – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان
موسی فرهادی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

در این تحقیق به شبیه سازی و بررسی عددی میدان جریان وانتقال حرارت مغشوش بر روی سطح استاتور زبر در یک سیستم استاتور-روتور پرداخته شده است. زبری سطح با استفاده از پروفیلموج سینوسی با دامنه موجهای مختلف مدل شده است. برای شبیه سازی جریان و انتقال حرارت مغشوش از مدل k – e (RNG استفاده شده است. عدد رینولدر چرخشی برای دیسک دوار (روتور) از ۲/۵×۱۰ ۵ تا ۱/۲×۱۰ ۶ تغییر داده شده و فاصله بین روتور و استاتور ثابت در نظر گرفته شده است. صحت حل با نتایج بدست آمده توسط دیگران برای یک دیسک صاف مقایسه شده است. نتایج بصورت نمودارهای عدد ناسلت محلی و متوسط روی سطح استاتور نشان داده شده است. نتایج نشان میدهند که انتقال حرارت از سطح استاتور با افزایش دامنه موج سینوسی (ارتفاع زبری) افزایش مییابد و این درحالی است که نرخ این افزایش با افزایش عدد رینولدز چرخشی کاهش مییابد