سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا جزینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی متال
حمیدرضا قاسمی منفرد راد – دانشیار دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی متالورژی ومواد
رضا محمودی – استاد دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی متالورژی ومواد

چکیده:

عملکرد پوشش های مورد استفاده در کاربردهای مقاوم به سایش بستگی به میزان چسبندگی پوشـش بـه زیـر لایـهدارد . دراین تحقیق سطح فولاد M3 توسط فرآیندهای سـنگ زنـی و پـولیش، آمـاده سـازی گردیـد . پارامترهـای زبـــری زیرلایـــه توســـط دســـتگاه زبـــری ســـنج انـــدازه گیـــری گردیـــد . پوشـــش TiN بـــه ضـــخامت۳-۴ µmبه روشPVDوفرایند Ion Plating روی سطوح آماده سازی شده اعمال شد . تاثیر زبری سـطح فـولادبر چسبندگی پوشش TiN توسط آزمون خراش مورد بررسی قرار گرفت . آزمایش خراش در نمونه بـا زیـر لایـه پولیش شده، موجب کنده شدن پوشش TiN به حالت پلیسه های متناوب در اطراف شیار شده است، در حالی کـه در نمونههای با سطح زیر لایه سنگ زنی شده، آزمایش خراش سبب تغییر شکل پلاستیک همراه با ترکهایی در جهت عمود بر شیار خراش گردیده است . آزمایشهای خراش نشان می دهند که بار بحرانی جهت آسیب سطحی در نمونه با زیر لایه سنگ زنـی شـده مقداربیـشتری رانـسبت بـه نمونـه پـولیشنـشان مـی دهـد و بنـابراین دارای استحکام چسبندگی بالاتری می باشد