سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

میثم علیجان تمیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمدرضا اردکانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مرتضی سام دلیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس،
علی محدثی – مرکز تحقیقات برنج مازندران

چکیده:

به منظور بررسی اثر زمان، تعداد و ادوات تکمیلی خاک ورزی بر پویایی جمعیت علف های هرز و عمل کرد برنج آزمایشی در سال زراعی ١٣٨٣ درایستگاه تحقیقات برنج تنکابن با سه عامل و هشت تیمار در سه تکرار بر اساس آزمایش عاملیل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا شد . در این بررسی عامل اول شامل ابزار خاک ورزی تکمیلی دوم [(راست کاول متصل به تیلرو مجهز به چرخ های آهنی، و روتیواتور (خاک به همزن دوار )] عامل دوم زمان خاک ورزی تکمیلی ٢٠ روز قبل از نشا کاری و ١٠ روز قبل از نشا کاری) و عامل سوم ) تعداد خاک ورزی تکمیلی (یک بار و دوبار) بود که بر روی رقم بینام برنج مرود بررسی قرار گرفتند . نتایج نشان داد که ادوات، زمان و تعداد خاک ورزی دوم بر سرعت پیشروی تیلر، مدت انجام پادلینگ، طول خوشه و ارتفا ع بوته در ٤٥ روز بعد از نشا کاری، تعداد دانه پر، شاخص برداشت، تعداد علف ها ی هرز جگن و سوروف در ١٥ روز بعد از نشاکاری و ٣٠ روز بعد از نشا کاری، وزن خشک علف های هرز جگن و سوروف در ٣٠ روز بعد از نشا کاری و قبل از برداشت، درصد فراوانی و وزن خشک علف های هرز جگن و سوروف در ٣٠ روز بعد از نشاکاری و قبل از برداشت، تاثیر معنی داری داشت . تجزیه واریانس داده ها نشان داد که ادوات، زمان و تعداد خاک ورزی تکمیلی تاثیر معنی داری بر عمل کرد دانه برنج نداشتند . با توجه به نتایج تجزیه آماری تیمار راست کاول ٢٠ روز قبل از نشا کاری با د وبار خاک ورزی دوم کمترین تعداد، وزن خش ک و درصد فراوانی و وزن خشک علف هرز سوروف را داشت . همچنین کمترین تعداد علف هرز جگن را تیمار راست کاول ٢٠ روز قبل از نشا کاری با ی ک بار خاک ورزی تکمیلیداشت در تیمار روتیواتور ٢٠ روز قبل از نشاء کاری با دوبار خاک ورزی تکمیلی کمترین درصد فراوانی علف هرز جگن به دست آمد. کمترین وزن خش ک علف هرز جگن را تیمار روتیواتور ٢٠ روز قبل از نشا کاری با ی ک بار خاک ورزی تکمیلی نتیجه داد و کمترین درصد وزن خشک علف هرز جگن در تیمار راست کاول ١٠ روز قبل از نشاکاری با یک بار خاک ورزی دوم مشاهده گردید.