سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

غلامحسین اکبری – استادیار دانشگاه باهنر کرمان و رئیس پژوهشکده مواد مرکز بین المللی عل
ایمان ابراهیم زاده – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
سولماز پارسایی – دانش آموخته کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

زمان انیلینگ بر همگنی و حلالیت عناصر آلیاژی در برنج های پر آلیاژ اثر قابل نوجه ای دارد. حلالیت بیشتر این عناصر باعث تغییر پارامتر شبکه آلیاژ می گردد. در تحقیق حاضر نمونه هایی از آلیاژ کار شده CuZn40Al1 در زمان های مختلف در دمای ۷۵۰ درجه سانتیگراد در کوره حمام نمک مذاب (SH20/35) نگهداری شده و پس کوئینچ گردیده اند. با توجه به اینکه دستگاه مورد استفاده از نوع دیفر کتومتر است ار تابع برونیابی Cos2θ / Sinθ بر روی الگوی پراش ۳ صفحه پراشیده ۲۰۰، ۲۲۰ و ۲۲۲ برای تعیین پارامتر شبکه استفاده گردید. نتایج بیانگر تطابق داده های پرتو X با تغییرات سختی نمونه ها می باشد. با افزایش زمان آنیلینگ پدیده رشد دانه در نمونه ها مشاهده گردید. در بررسی های صورت گرفته توسط EDX وجود رسوباتی که عموما از دو عنصر Mn و Si تشکیل شده اند مشاهده شده است.