سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید محمد رضا هاشمی – کارشناس ارشد زراعت
مسعود اصفهانی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه گیلان
جعفر اصغری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه گیلان
محمد ربیعی – پژوهشگر بخش اصلاح بذر موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر زمان برداشت بر عملکرد دانه و میزان روغن در شش رقم کلزا به اسامی ،PF7045/91 ،RGS003 ،Option500 ،Hyula308 ، Hyula420 و Hyula401 آزمایشی به صورت کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار در موسسه تحقیقات برنج کشور (رشت) انجام شد . رقمهای کلزا در کرت های اصلی و سه زمان مختلف برداشت در کرت های فرعی قرار گرفتند . رقمهای کلزا بر اساس میزان رطوبت دانه های خورجینهای یک سوم پایینی ساقه اصلی (۴۵-۴۰ درصد، ۴۰-۳۰ درصد، و ۳۰-۲۰ درصد رطوبت ) برداشت شدند . در زمان برداشت عملکرد و درصد روغن دانه ها اندازه گیری شدند . نتایج نشان داد که عملکرد دانه ، درصد روغن و عملکرد روغن در هکتار بین ارقام مختلف کلزا، زمانهای مختلف برداشت و تحت اثرات متقابل آنها تفاوت معنی داری داشتند . درصد روغن از برداشت اول به طرف برداشت سوم روند افزایشی داشت . ارقام Hyula420 ،Hyula308 و PF7045/91 در برداشت نخست بیشترین عملکرد روغن (به ترتیب ۱۰۰۷ ، ۱۲۱۸ و ۱۱۷۶ کیلوگرم در هکتار ) و ارقام Option500 ،Hyula401 و RGS003 در برداشت دوم بیشترین عملکرد روغن (به ترتیب ۱۵۰۱، ۱۳۳۱ و ۱۳۴۶ کیلوگرم در هکتار) را نسبت به دو زمان برداشت دیگر داشتند. بالاترین عملکرد دانه و عملکرد روغن، مربوط به رقم Hyula401 در برداشت دوم (به ترتیب ۳۹۷۵ و ۱۵۰۱ کیلوگرم در هکتار) بود.