سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسن اخگری – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
شهرام صداقت حور – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
احمدرضا بریموندی – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

عوامل زراعی متعددی در بهبود مدیریت مزرعه برنج و دستیابی به عملکرد مطلوب راتون برنج موثرند.زمان برداشت گیاه اصلی یکی از عواملی است که می توان با تعیین زمان مناسب برداشت آن بیشترین عملکرد راتون را بدست آورد.برای نیل به این اهداف در این آزمایش یکی از ارقام بومی با پتانسیل تولید راتون بالا بنام هاشمی از ارقام متوسط رس برنج انتخاب و درتاریخ مرسوم منطقه کشت گردید.این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با شش تیمار در چهار تکرار اجرا شد.تیمارها مشتمل بر شش زمان مختلف برداشت بود که زمان اولین برداشت مقارن پایان مرحله گلدهی در نظرگرفته شد و بقیه تیمارها هر هفت روز تکرار گردید.صفاتی چون طول دوره رویش،ارتفاع، طول خوشه، تعداد دانه در خوشه، وزن هزار دانه، تعداد پنجه کل، تعداد پنجه موثر، درصد پوکی و عملکرد گیاه اصلی و گیاه راتون مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج حاصله نشان داد که تاریخ برداشت چهارم یعنی یک هفته بعد از مرحله رسیدگی فیزیولوژیک و یک هفته قبل از برداشت برنج در شرایط زارع منطقه ،موجب تولید بیشترین مجموع عملکرد گیاه اصلی و راتون گردید.