سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آزاده بینایی حقیقی – کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست (آب و فاضلاب)
منصوره دهقانی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
الهام اسراری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

نیترات از جمله عوامل آلاینده منابع آبهای زیرزمینی محسوب می شود، که در سالهای اخیر به لحاظ مصرف کود و دفع غیر بهداشتی فاضلابها میزان آن در آبهای زیرزمینی رو به افزایشاست. درباره اثر رزین های آنیونی قوی بر حذف نیترات از آب آشامیدنی به روش تبادل یون گزارشات ضد و نقیضی وجود دارد. هدف از این تحقیق بررسی اثر پارامترهایی از قبیل زمان تماس، مقدار رزین، پی اچ و دما بر راندمان حذف نیترات به روش تعویض یونی می باشد. این تحقیق به صورت یک مطالعه آزمایشگاهی با کاربرد رزین آنیونی کلره آمبرجت ۴۲۰۰ و آزمایشات در یک سیستم بستهBatch) انجام گرفت و راندمان حذف نیترات پساز تماس با رزین، با مقایسه غلظت نیترات در نمونه های ورودی و خروجی در ۱۱۸ نمونه تعیین گردید. اندازه گیری نیترات به روش اسپکتروفوتومتری ۱ در طول موج ۲۲۰ نانومتر انجام شد. داده های حاصل از آنالیز نمونه های خروجی از سیستم نشان داد که با افزایشزمان تماس و مقدار رزین راندمان حذف نیترات با آهنگ نسبتاً منظمی افزایش می یابد. تغییرات محدوده پی اچ و دما اثر قابل ملاحظه ای در راندمان حذف نیترات نشان نداد. افزایش غلظت نیترات در محلول های آبی کارایی رزین در انجام تبادل یون و درصد حذف نیترات را افزایش داد و نهایتاً این نتیجه حاصل گردید که، رزین آمبرجت کلره ۴۲۰۰ در محدوده وسیعی از پی اچ، دما قادر است نیترات را از آب زیرزمینی حذف کند