سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد محمدی قهساره – استاد یار گروه خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

اکثر خاک های مناطق ایران در محدوده ی آب و هوایی خشک و نیمه خشک واقع گردیده است و بدلیل کمی میزان بارندگی ،مقدار مواد آلی در آنها بسیار کم و عمدتاً کمتر از %۱ می باشد . با توجه به نقش مواد آلی در تأمین عناصر غذایی گیاه و بهبود وضعیت فیزیکی ،شیمیایی و بیولو ژیکی خاک ، توجه به آن امری ضروری می باشد . و تمام موادی که می توان به عنوان منبع تأمین مواد آلی خاک در نظر گرفت اهمیت بسزایی دارد . زباله های خانگی یکی از این منابع بوده و می تواند در پروسه ی کمپوستینگ به کود آلی تبدیل گردیده و علاوه بر نقش آن در تأمین مواد آلی خاک ، آلودگی های شهری را نیز کاهش دهد . لکن وجود بوی نا مطلوب متصاعد شده از کمپوست یکی از مشکلات استفاده از این کود بویژه مصرف آن در محیط های شهری می باشد . وجود بوی نامطلوب بدلیل تخمیر در شرایط غیر هوازی و تخمیر ناقص می باشد . به این منظور طی یک دوره ی ۳۴ روزه با رعایت تمام اصول تولید کمپوست به روش ویندرو و به صورت پایلوت پلنت ،فرایند مچورینگ کمپوست مورد ارزیابی قرار گرفت . ارتفاع توده ی زباله که مراحل خرد شدن و ویبرینگ آن اتمام پذیرفته بود ۹۰ سانتی متر و عرض به طور متوسط ۲٫۵ متر و طول لاین ۲۵ متر در نظر گرفته شد . تعداد ۳ لاین به عنوان تکرار در نظر گرفته شد .در صد رطوبت در هر مرحله اندازه گیری شد، غلظت کاتیون ها و انیون های محلول ، PH و EC در سوسپانسیون ۱:۲ و
۱:۵ کمپوست و آب مقطر اندازه گیری شد . عناصر سنگین و کم مصرف نیز با استفاده از عصاره ی استخراج شده توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری گردید . درجه حرارت توده بطور روزانه با ترمو متر یک متری اندازه گیری گردید .هوادهی توده ی زباله در زمان های ۵ ، ۱۱ ، ۱۷ ، ۲۳ ، ۲۸ و ۳۴ روز از زمان انباشت اولیه توسط ماشین ویندرو استار ۴۰۰۰ انجام پذیرفت . نتایج بدست آمده نشان داد که درجه حرارت توده ی زباله از ۳۵ درجه سانتی گراد در روز اول به ۴۶ درجه در روز چهارم رسید . دما در مراحل هوادهی ( اول تا پنجم ) به ترتیب ۴۶ ، ۶۴ ، ۶۹ ، ۷۴ ، ۷۶ و ۶۱ درجه سانتی گراد بود .یعنی با گذشت ۲۸ روز از زمان ماند زباله ،دما روند افزایشی داشته و سپس شروع به کاهش می نماید .میانگین درصد مواد فساد پذیر ( ماده ی آلی ) در زباله ی خام %۸۴٫۳ بوده که در مراحل هوادهی به ترتیب به ۶۹٫۲ ، ۶۶٫۸ ، ۶۱٫۱ ، ۵۳٫۷ ، ۴۶٫۱ و % ۳۹٫۹ کاهش یافت . مقدار ازت دز مزاحل مختلف هوادهی از ۰٫۹۴ تا ۱٫۴۲ درصد
افزایش یافت . مقدار C/N در ابتدای امر ، ۵۲٫۰۲ بوده و در مراحل مختلف نمونه برداری به ترتیب ۳۴٫۹ ، ۳۰٫۲ ، ۲۶٫۶ ، ۱۹٫۱ و ۱۶٫۳ می باشد . مقدار C/N در ۳۴ روز ماند و هفت بار هوادهی با استاندارد سازمان بهداشت جهانی تطابق دارد (۱۵-۲۰)در این زمان ماده آلی به طور کامل تخمیر هوازی گردیده و بوی نا مطلوب نداشته و از نظر تغذیه ی گیاهی بسیار مناسب می باشد .