سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ولی اله رامئه – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

به منظور تعیین تاریخ کاشت مطلوب و بررسی اثرات آن بر روی خصوصیات فنولو ژی، مرفولو ژی، اجزائ عملکرد و عملکرد دانه ، آزمایشی در قالب طرح کرت های خرد شده با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات زراعی بایع کلا در سال زراعی ۸۴-۸۳ کاشت و مورد ارزیابی قرار گرفت . در این بررسی تاریخ های مختلف کاشت شامل پنج تاریخ (A1: ٧ مهر ماه، A2: ٧ مهر ماه، A3: ا ۲۷ مهر ماه، A4: ٧ آبان ماه، A5: ا ۱۷ آبان ماه) بعنوان فاکتور اصلی و ارقام (شامل: ،Hyola-401: B1 و Option-500 :B2 و RGS-003: B3 و Sarigol: B4 ) بعنوان فاکتور فرعی مورد مطالعه قرار گرفتند . نتایج تجزیه واریانس بر اساس طرح کرت های خرد شده حا کی از معنی دار بودن اثر تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد دانه بو د. درضمن اثر متقابل تاریخ کاشت × رقم معنی دار نبود. در این بررسی میانگین عمل کرد دانه در تاریخ کاشت های مختلف به سه کلاس متمایز آماری تفکیک شد بطور یکه تاریخ کاشت اول در کلاس A و تاریخ کاشت های دوم، سوم و چهارم در کلاس B و تاریخ کاشت پنجم در کلاس C قرار گرفت . درخصوص میانگین عملکرد ارقام در کلیه تاریخ های کاشت، ارقام RGS-003 ،Option-500 ،Hyola-401 و Sarigol به ترتیب از میانگین عملکردهای ۳۷۲۶/۲۶، ۲۹۱۳/۲۲، ۳۲۶۴/۲۲ و ۲۷۴۶/۹۴ کیلو گرم در هکتار برخوردار بودند که بین Option-500 و Sarigol از این لحاظ اختلاف معنی داری وجود نداشته است. عدم معنی دار بودن اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم مؤید آن است که روند تغییرات عمل کرد دانه ژنوتیپ ها ی مورد بررسی در تاریخ کاشت های مختلف کاشت مشابه بوده است . در تمامی تاریخ های مورد بررسی هیبرید Hyola-401 از بیشترین عمل ک رد دانه برخوردار بوده است. ارتفاع بوته و اجزا عملکرد نیز با تأخیر در تاریخ کاشت برای تمامی ارقام مورد مطالعه کاهش قابل ملاحظه ای یافتند.