سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
لیلا صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز
مهرانگیز چهرازی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز،
سید موسی موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
ختمی چینی یکی از درختچه های همیشه سبز از خانواده پنیرک میباشد که در نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری دنیا رشد می کند. به منظور بررسی نوع قلمه و اثر هورمون ایندول استیک اسید با غلظت ۱۰۰ میلیگرم در لیتر در رشد درختچه زینتی Hibiscus rosa-sinensis در دو زمان متفاوت (آذر و بهمن سال ۱۳۹۲ ) پژوهشی در مزرعه آزمایشی علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. پس از انتخاب گیاه مادری مناسب، قلمه خشبی، نیمهخشبی و علفی به طول ۲۰cm از آن تهیه شد. انتهای تعدادی از قلمه ها به IAA آغشته شدند و بعد تمامی قلمه ها در شاسی با بستر کشت ماسه کاشته شدند. بررسی آماری این پژوهش بر اساس فاکتوریل ۲ عامله در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار انجام شد و دادههای حاصل مورد تجزیه مرکب قرارگرفتند نتایج نشان داد که صفات اندازه گیری شده برای قلمه نیمه خشبی از نظر آماری نسبت به خشبی و همچنین قلمه خشبی نسبت به علفی معنادار بود و قلمه های تحت تیمار IAA نسبت به قلمه های بدون IAA اختلاف معنادار نشان دادند. در تمامی صفات اندازه گیری شده بجز وزن تر و خشک ریشه از نظر زمان قلمه زنی در بهمن ماه وضعیت مناسبتری نسبت به آذر ماه مشاهده شد