سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسام الدین مشیدی – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ایرج ستاری فر – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

ابعاد دکمه جوش مهمترین عامل در تعیین کیفیت اتصال نقطه جوش مقاومتی است. بنابراین برای رسیدن به اطمینان از کیفیت جوش در فرآیند جوشکاری مقاومتی نقطهای، نیاز است نحوه تولید وانتشار حرارت و تاثیر پارامترهای جوشکاری بر ابعاد دکمه جوش را دانست و شرایط جوشکاری مناسب را برای رسیدن به کیفیت جوش قابل قبول لحاظ کرد. از جمله پارامترهای مهم در تعیین ابعاد دکمه جوش جریان و زمان جوشکاری است. در این مطالعه از یک مدل المان محدود الکتریکی- حرارتی- مکانیکی دوبعدی با تقارن محوری تهیه شده در نرم افزار المان محدودANSYSبرای شبیه سازی فرآیند جوشکاری مقاومتی نقطهای و پیشبینی توزیعهای دما در زمانهای مختلف و بررسی تاثیر پارامترهای زمان و جریان جوشکاری بر ابعاد دکمه جوش در فرآیند جوشکاری مقاومتی نقطهای، استفاده شده است. برای افزایش دقت خواص ماده به صورت وابسته به دما لحاظ شده است. همچنین شدت تاثیر هر یک از پارامترهای زمان و جریان جوشکاری بر رشد دکمه جوش بررسی شده و در نهایت نحوه انتخاب بهینه این دو پارامتر در فعالیتهای عملی پیشنهاد میشود