سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صدیقه اسدی نژاد – مجتمع مس سرچشمه، مرکز تحقیق و توسعه، تحقیقات پیرومتالورژی (شرکت ملی
حسین یوزباشی زاده – دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

عنصر مولیبدن یکی از عناصر اصلی در صنعت آلیاژسازی فولادها م یباشد که با توجه به اهمیت صنعت فولاد در کشور، ضرورت تهیه این عنصر روشن م یگردد. لذا هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر عوامل موثر بر تهیه پودر فلز مولیبدن خالص از اکسید مولیبدن حاصله از کنسانتره مولیبدنیت از مجتمع مس سرچشمه، بخصوص دو عامل زمان و دمای عملیات، تحت احیا هیدروژنی م یباشد. برای این منظور اکسید مولیبدن خالص، اکسید مولیبدن حاصل از تشویه کنسانتره مولیبدنیت و اکسید مولیبدن حاصل از تشویه کنسانتره مولیبدنیت و سپس تخلیص شده، در کوره دوار احیاکننده تحت اتمسفر گاز ئیدروژن، مورد عمل احیا قرار گرفت. اکسید مولیبدن در دو مرحله احیا و سپس تبدیل به مولیبدن م یشود که برای عمل احیا، زمان و دماهای مختلف موردنیاز در دو مرحله احیا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که برای تهیه فلز مولیبدن بسیار خالص، بایستی از اکسید مولیبدن خالص یا تخلیص شده استفاده کرد، اما چنانچه مقدار ناخالصی در حد قابل قبول جهت کاربردهای صنعتی باشد، م یتوان از اکسید مولیبدن حاصل از تشویه کنسانتره مولیبدنیت صنعتی استفاده نمود. شرایط بهینه جهت تهیه پودر مولیبدن با درجه خلوص حدود ۹٩ درصد بر اساس این بررسی عبارت است از: دمای مرحله اول و دوم احیا بترتیب ٦٠٠ و ١١٠٠ درجه سانتیگراد، زمان احیا مرحله اول و دوم بترتیب ١٨٠ و ٢٤٠ دقیقه، م یباشد.