سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد حسین حسین زاده – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
میترا میر عبدالباقی – استادیار بخش تحقیقات باغبانی، موسسه تحقیقات، اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
محمد نقی صفرزاده ویشکایی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
محمد نصری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

چکیده:

به منظور بررسی اثر زمان و مقدار مصرف آهن بر رشد و عملکرد بادام زمینی ، آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در شهرستان بندر کیاشهر واقع در شمال استان گیلان به مرحله اجرا درآمد. فاکتور اول مقدار مصرف آهن از منبع سکوسترین در ۴ سطح( ۱ در هزار، ۲ در هزار، ۳ در هزار و ۴ در هزار ) و فاکتور دوم زمان مصرف آهن در ۳ سطح (مصرف کلات آهن در زمان ۴ برگی و شروع گلدهی ، مصرف کلات آهن در زمان ۴برگی، انشعاب دهی و شروع گلدهی و مصرف کلات آهن در ز مان ۴ برگی ، انشعاب دهی ، شروع گلدهی و شروع رشد غلاف ) می باشد که بر روی خصوصیات کمی نظیر عملکرد غلاف، عملکرد دانه، عملکرد قسمت های هوائی، درصد مغزدهی، وزن ۱۰۰ دانه، تعداد غلاف های رسیده و عدد SPAD در ۴ مرحله شروع گلدهی ، شروع پر شدن غلاف ، اواسط پر شدن غلاف و رسیدگی فیزیولوژیک مورد بررسی قرار گرفت . تجزیه واریانس اطلاعات حاصل نشان داد که زمان های مصرف آهن اثر معنی داری بر خصوصیات مورد ارزیابی داشت . همچنین مقادیر مختلف مصرف آهن نیز اثر معنی داری بر صفات مورد مطالعه داشتند . مقایسه میانگین ها نیز نشان داد که اثر محلول های ۲ گرم در لیتر آهن در ۳ مرحله ۴ برگی، مرحله انشعاب دهی ساقه و مرحله گلدهی بادام زمینی بر صفات مورد بررسی بیشتر از سایر تیمارها بود . بنابراین تیمار مذکور به عنوان بهترین تیمار برای افزایش رشد و عملکرد بادام زمینی در منطقه پیشنهاد شد.