سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود اصغری فرد – شرکت توزیع نیروی برق تبریز تبریز ایران

چکیده:

خط مشی های مختلف جهت زمین کردن نقطه ستاره یا نول سیستم، رفتار سیستم را تحت تاثیر قرار می دهد. به عنوان مثال، حداکثر سطح جریان های خطای زمین و اضافه ولتاژ دائمی متاثر از نحوه زمین کردن سیستم می باشد، بهطور کلی زمین کردن با امپدانس پایین متناظر با جریانهای خطای زمین بالا بوده ولی اضافه ولتاژ پایین تر را تحت شرایط خطا در پی دارد و برعکس. اگر عدم تقارنی در یکی از سطوح تولید، انتقال و یا توزیع باشد موجب ایجاد عدم تعادل ولتاژ مصرف کننده خواهد شد. با تمهیدات بعمل امده در طراحی شبکه ها ی برق، سطوح تولید و انتقال تقریباً متعادل می باشند و عمدتاً شبکه های توزیع به واسطه آرایش و تنوع مصرف کنندگان به صورت نامتعادل بهره برداری می شوند که همین مساله موجب عدم تعادل ولتاژ در این شبکه ها خواهد بود. در این مقاله به بررسی عدم تعادل ولتاژ به واسطه بارگذاری نامتعادل و حوادث متداول شبکه های توزیع پرداخته شده و اثر زمین کردن سیم نول در طول شبکه در کاهش عدم تعادل ولتاژ مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.