سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهسا برین – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مریم اوتادی – استادیار و عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
فرهاد خراشه – دانشیار و عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شری
آزاده خیر العلوم – استاد و عضو هیئت علمی، دانشگاه کالیفرنیا، ایالت متحده امریکا

چکیده:

در این تحقیق روش بدام انداختن (Entrapment) سلولها برای تثبیت انتخاب شده است و برای رسیدن به این هدف کهنحوه آرایش سلولها درون ماتریس چه تأثیری برروی واکنش آنزیمی آسیلاسیون دارد ، سلولE.coli را با غلظت های مختلف و دو ساختار خوشه ای(Clustered Cell) و غیرخوشه ای (Non-overlapping Cell)با واکنش آنزیمی آسیلاسیون پنی سیلینG برای تولید ۶- آمینو پنی سیلانیک اسید در شرایط بهینه درون ژل کلسیم آلژینات تثبیتکرده و سپس با انتخاب غلظت سلولی بهینه از میان غلظت های مختلف ازنظر فعالیت آنزیمی و میزان تبدیل ، نتایج بدست آمده از انجام یک واکنش یکسان برای هردو آرایش در غلظت سلولی بهینه با هم مقایسه شده اند که فرم غیرخوشه ای درصد تبدیل بالاتری را در تعداد یکسانی از سلول نسبت به فرم خوشه ای از خود نشان داده است.