سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فوژان بدیعی – ع

چکیده:

با خشک کردن محلول ژلاتین در دماهای مختلف، فیلمهای نازک ژلاتین با ساختمان مولکولی متفاوت بهدست آمد. مطالعه ساختمان مولکولی این فیلمها با تکنیک تفرق اشعهx نشان داد که هرچه دمای خشک کردن کمتر باشد، ساختمان هلیکسبیشتر افزایش یافته و بخش کریستال بیشتر میشود. درحالیکه خشک کردن در دماهای بالا منجر به تشکیل ساختمان کویل مانند شد. اثر متقابل فیلمهای ژلاتین با آب نیز متفاوت بود. ظرفیت جذب آب در فیلمهای ژلاتین که ساختمان مولکولی منظمتری دارند بیشتر بود، ولی تفاوتی از نظر ضریب نفوذ آب در فیلمها مشاهده نشد. تفاوت قابل توجهی بین ضرایب نفوذ آب در نمونههای ژلاتین در رطوبت نسبیهای مختلف مشاهده نشد.