سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سید حسین صباغ پور – معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
سیده مهدخت مداح – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
احمد مجد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم پایه
فیروزه چلبیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم پایه

چکیده:

سالیسیلیک اسید(SA ) ترکیب درون زای کلیدی در مقاومت نسبت به بیماریهای موضعی و سیستمیک در گیاهان محسوب می شود که خواص شبه هورمونی نیز دارد . پژوهش حاضر برای بررسی اثر SA بر عملکرد، اجزاء عملکرد و مقاومت دو رقم نخود ، رقم بیونیج (حساس) و رقم هاشم (مقاوم) به قارچAscochyta rabiei. در سال زراعی ۱۳۸۳-۱۳۸۲ در ایستگاه تحقیقاتی دیم سرارود کرمانشاه انجام شد. آزمایشها به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۴ تکرار اجرا شد. دو رقم بعنوان عامل اصلی و ۴غلظت SA (0، ۰/۱ ، ۰/۷ و ۱/۵ میلی مولار) بعنوان عامل فرعی درنظر گرفته شدند. از هنگام شروع گلدهی اسپری برگها با SA آغاز گردید و به مدت ۲۰ روز ادامه یافت. ۱۰ روز پس از شروع تیماردهی، گیاهان با سوسپاسیون قارچ اسکوکیتا اسپور پاشی شدند. پس از رسیدن بذرها، تعداد شاخه های اولیه و ثانویه، ارتفاع بوته، طول غلاف، تعداد غلاف در بوته، وزن صد غلاف، وزن صد دانه، عملکرد هر بوته مورد ارزیابی قرار گرفت. سنجشپروتئینهای دانه به روش برادفورد انجام شد.نتایج نشان داد که با احتمال ۹۵ درصد غلظت هایSAتاثیر معنی داری بر روی وزن صد دانه، عملکرد بوته و مقدار پروتئین بذرها دارد.غلظت ۰٫۱mM SA عملکرد بوته ها و وزن صد دانه را به طور معنی داری نسبت به شاهد افزایش می دهد.غلظت mM 1.5 SAباعث تأخیر در بروز بیماری برق زدگی در رقم بیونیج می‎گردد. اما در نهایت شدت بیماری کاهش معنی داری ندارد. غلظت mM 0/7 اثرات مطلوبی بر اجزاء عملکرد دارد، اما بالاترین شدت بیماری در این غلظت ظاهر گردید که اختلاف معنی دار با شاهد داشت.