سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
لیدا یاری کامرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی
محمداقبال قبادی – استادیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی
مختار قبادی – استادیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی
سعید جلالی هنرمند – استادیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی

چکیده:
به منظور بررسی اثر سایه اندازی بر وضعیت کلروفیل در مراحل مختلف رشد نخود رقم ILC482 ، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۹۲-۱۳۹۱ در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل شدت های سایه اندازی (بدون سایه اندازی ، ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد) در مراحل مختلف رشد نخود (مرحله رویشی، مرحله زایشی و در کل دوره رشد گیاه) بودند. نتایج نشان داد که شدت های سایه اندازی، اعمال سایه اندازی در مراحل رشدی مختلف و نیز اثر متقابل آن ها، تأثیر بسیار معنی داری بر کلروفیل b و کلروفیل کل در مرحله قبل از گلدهی و نیز اثر بسیار معنی داری بر کلروفیل a، کلروفیل b و کلروفیل کل در زمان پر شدن دانه داشت. بیشترین مقدار کلروفیل b و کلروفیل کل قبل از گلدهی و هنگام پر شدن دانه در سایه اندازی در مرحله رشد زایشی داشت. کلروفیل b و کلروفیل کل قبل از گلدهی و هنگام پر شدن دانه در تیمار شاهد (بدون سایه اندازی) بیشترین و در ۱۰۰ درصد سایه اندازی کمترین مقدار را داشت.