سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هاشم شریعتمداری – استادیار گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه سمنان
پژمان دلاوری – کارشناسی ارشد سازه، دانشکده مهندسی، دانشگاه سمنان

چکیده:

در این تحقیق اثر سیستم جداساز بر پاسخ پلهای متکی بر شمع – ستون مورد مطالعه قرار گرفته است. پایه مورد نظر در حالت جدا نشده طبق ضوابط آئین نامه AASHTO96 طرح شده است و سپس تحلیلی آن با استفاده از برنامه DRAIN-2DX ساخته شده ودر حالتهای مختلف جدا نشده و با اسفتاده از شتابنگاشت های مختلف تحت تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی قرار گرفته است.
جهت مطالعه اثر سختی و مقاومت تسلیم سیستم جداساز بر پایه پاسخ جدا شده، طی تحلیل های مکرر سختی سیستم جداساز به صورت گام به گام از ۲۰% تا ۱۰۰% سختی الاستیک پایه و در هر گام، مقاومت تسلیم سیستم جداساز از ۵% تا ۲۰% جرم سهمیه پایه تغییر داده شده است. در هر مورد مقادیر حداکثر تغییر مکان عرشه، شکل پذیری مورد نیاز جداساز، ضریب حفاظت پایه و تغیر مکان پسماند عرشه محاسبه شده است ونتایج در قالب نمودارهایی ارائه شده است. در پایان با استناد به نتایج به دست امده از این تحقیق پیشنهاداتی در زمینه نحوه تحلیل و طراحی پلهای جداسازی شده متکی بر شمع – ستون ارائه شده است.