سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی چراتی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
ملیحه خانلریان – کارشناس ارشد زیست شناسی
غلامرضا میرزائی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
فریبرز عباس زاده – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

سرب، بعنوان خطرناکترین فلز سنگین آلایندة محیط زیست بیشتر از طریق صنایع ساخت باطریهای سری،افزودنیهای رنگ و بنزین، حشره کشها، کودهای شیمیائی، اگزوز اتومبیل و لحیم کاری وارد محیط زیست می گرددایک و همکاران، ).۱۹۹۹ آلودگی سرب در خاک موجب کاهش درصد جوانه زنی گشته و اثرات مضری بر رشد و متابولیسم گیاه بر جای می گذارد ( کوپیرا و گزدز ، ).۲۰۰۳ گیاهان برای کاهش سمیت سرب از مکانیسمهای مختلفی بهره میگیرند که مهمترین آنها شامل تولید عوامل و پروتئینهای باند شونده به فلزات سنگین ( متالوتیونئین و گلوتاتیون ) ، اجازه ورود ندادن فلزات سنگین به سلولها بوسیله انتخاب انتقال یون فلز، و دفع یا ذخیره کردن فلز در واکوئل است ( هو و همکاران، ).۲۰۰۱ یکی از مکانیسمهای مهم سمیت زدایی فلزات سنگین سمی در اکثر گیاهان و جلبکها تولید پرولین است . تجمع پرولین در گیاهانی که در معرض تنش فلزات سنگین می باشند، موجب کاهش آسیب به غشاء و پروتئینها می گردد ( ورما ، ).۱۹۹۹ بنا براین با توجه به نقش و اهمیت گیاهان خانواده براسیکاسه در آلایش زدائی سرب در خاک و توسعه کشت دانه های روغنی از جمله کلزا در کشور، دراین پژوهش اثر سرب بر جوانه زنی، مقدار پروتئین و پرولین و ارزش تحمل به سرب در دو رقم کلزا ) PF7045.91 و ) Hyola401 مورد بررسی قرار گرفت .