سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمهدی میرساجدی – کارشناس ارشد ، محقق، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مکانیک، ازمای
سیدمصطفی حسینعلی پور – استایار دانشکده مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا ابراهیمی – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

حل جریان میان دو استوانه هم محور که استوانه داخلی درحال دوران می باشد انجام شده است. بدین منظور معادلات ناویر استوکس در فرم استوانه ای مورد استفاده قرار گرفته و با استفاده از روش SIMPLE حل گردیده است.
شبکه بندی میدان بصورت با سازمان بوده و در نزدیکی دیواره ها به قدر کافی ریز شده است. در این تحقیق نشان داده شده است که باکاهش فشار درون میدان، تعداد گردابه های تیلور کاهش می یابند. این درحالیست که با افزایش سرعت دورانی استوانه داخلی، تعداد گردابه ها افزایش می یابد. بمنظور اطمینان از روش حل، یک مقطع از میدان در نظر گرفته شده و توزیع سرعت درون آن بانتایج حل دقیق مقایسه گردیده است . این مقایسه نشاندهنده دقت فرضیات بکار رفته و روش حل می باشد.