سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی رضایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاوزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

به تعداد ۱۳ ایستگاه آب‌سنجی در حوزه آبخیز سد سفید رود با طول دوره آماری ۳۰ سال انتخاب گردیده و دبی اوج سالانه آنها استخراج شده است. طول دوره آماری انتخابی به شش دورة جزء تقسیم شده و نسبت به برآورد دبی اوج با استفاده از توزیع احتمالاتی غالب منطقه برای دورة بازگشتهای ۲، ۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ سال اقدام شده است. نتایج حاصله بیانگر غالب بودن توزیع احتمالاتی لاگ پیرسون نوع سوم و متغیر بودن مقدار برآوردی دبی اوج با توجه به سریهای زمانی متفاوت می‌باشد. روند متوسط نسبت بزرگترین دبی برآوردی به کوچکترین آن برای هر دوره بازگشت، نشان می‌دهد که با افزایش دوره بازگشت بر مقدار این نسبت نیز بصورت خطی اضافه می‌گردد. توصیه می‌شود برای دوره‌های آماری حدود ۱۰ سال، تنها دبی‌های اوج با دورة بازگشتهای برابر و یا کمتر از ۵۰ سال مورد برآورد واقع شود.