سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر ملک پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی آب
حسن رحیمی – استاد دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی آب و خاک
حجت احمدی – دانشجوی دکتری سازه های آبی، دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی آب و خاک

چکیده:

یکی از بزرگترین مشکلات شبکه های آبیاری و زهکشی تخریب یا آسیب دیدگی پوشش بتنی کانالها می باشد که منشا آن در بسیاری از مواقع فشار برکنش یا زیر فشار (Uplift) است که آن نیز به نوبه خود به دلیل عدم کنترل فشارهای هیدرواستاتیک آب زیر زمینی بر دیواره و کف کانالاحداث می گردد. در تحقیقی که نتایج آن در این مقاله آمده است، با استفاده از نرم افزار SEEP/W که قابلیت بررسی جریان در محیطهای اشباع و غیر اشباع را دارا می باشد، شبیه سازی جریان آب زیر زمینی به سمت کانال احداث شده در زیر سطح آب زیرزمینی، انجام ردید. در مدل محاسباتی تهیه شده بررسی ها به ازای تغییرات سه پارامتر اصلی، شامل اختلاف تراز سطح آب زیرزینی و سطح خاک، شعاع تاثیر کانال (فاصله افقی شروع منحنی افت تا محور کانال)، و ضخات لایه آبدار، انجام گرفت. نتایج محاسبات حاکی از تجمع خطوط جریان عمدتا در کف کانال بوه ونشان می دهد که افزایش شعاع تاثیر (R) موجب کاشه دبی نشت و در مقابل افزایش ضخامت لایه آبدار (H)، باعث افزایش دبی نشت شدهو در نسبت معینی از R/H، مقدار عددی نشت ثابت می شود. همچنین نتایج بررسی ها نشان میدهد که با بکارگیری فیلتر و زهکش در کف کانال می توان قست اعظم زه آب نشتی و نیروی زیر فشار را بدون نیاز به استفاد از زهکش و فیلتر برای کل مقطع کانال کنترل کرد.