سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا رضایی آشتیانی – دانشجوی دکتری مکانیک، دانشکده مکانیک و مدرس دانشکده فنی و مهندسی ارا
حسین بیسادی – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

ماشینکاری تخلیه الکتریکیEDM یک فرآیند ماشینکاری غیرسنتی یا مخصوص محسوب می شود که امروزه در حال جایگزینی با عملیات ماشینکاری سنتی(دریل کاری، تراشکاری و …) می باشد. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر سطح مقطع توزیع انرژی جرقه یا به عبارت دیگر سطح مقطع موثری است که در آن سطح بین الکترود ابزار(که در این بررسی مسی است) و قطعه کارجرقه های متوالی زده می شود تا شکل مکمل ابزار روی قطعه کار ایجاد گردد، روی نرخ باربرداری یا بعبارت بهتر روی سرعت ماشینکاری تخلیه الکتریکی می باشد. جهت انجام این بررسی از دو پارامتر مهم زمان روشنی پالس و جریان پالس، استفاده شده است که با تغییر این دو پارامتر و با استفاده از قطعه کارهای با سه قطر ۸، ۱۰ و۱۲ میلیمتری آزمایشات انجام شده و نرخ باربرداری حاصل از این تغییرات مورد بررسی قرار گرفته است. با انجام این تحقیق ملاحظه گردید که جهت دستیابی به یک نرخ باربرداری مناسب علاوه بر انتخاب مناسب زمان روشنی پالس و جریان پالس، سطح مقطع ماشینکاری شونده نیز یکی از پارامترهای مهم است. بطوریکه می بایست با توجه به مساحت مؤثر سطح مقطعی که ماشینکاری می شود زمان روشنی پالس و جریان پالس بهینه را با توجه به انتظار خود از ماشینکاری که می تواند خشنکاری یا پرداخت کاری باشد انتخاب نمود. از انجام آزمایشات ملاحظه شد که با افزایش جریان پالس؛ نرخ باربرداری بسرعت افزایش می یابد، در حالیکه با افزایش زمان روشنی پالس؛ نرخ باربرداری ابتدا روند صعودی داشته و پس از رسیدن به یک مقدار حداکثر می رسد سپس روند نزولی را طی می کند. مشخص شد جهت دستیابی به یک نرخ باربرداری ایده آل ابتدا بایستی مساحت سطح مقطع مؤثری که ماشینکاری تخلیه الکتریکی می شود، تعیین گردد سپس با توجه به این سطح و دانسیته انرژی جرقه مناسب برای آن سطح، جریان پالس و زمان روشنی پالس مناسب جهت دستیابی به حداکثر نرخ باربرداری برای آن سطح مشخص تعیین می گردد