سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایمان روح اللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محسن کافی – دانشیار دانشگاه تهران
پگاه صیادامین – دانشجوی کارشناسی دانشگاه تهران
مینا تقی زاده – دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده:

در بییشتر نقاط ایران به دلیل شوری و دمای بالا و خشکی و مشکلات زیادی در زمینه کاشت و استقرار چمن به چشم می خورد.از آنجایی که حساس ترین دوره رشدی چمن ها در برابر شرایط تنش زای محیط دوره جوانه زنی و استقرار اولیه است .لذا دو آزمایش یکی در شرایط آزمایشگاه در داخل پتری دیش به منظور بررسی اثر متقابل ۵ سطح شوری۰/۰۱ و آبیاری با شوری های ۱,۲,۳,۴ دسی زیمنس بر متر بر روی شاخص های درصد جوانه زنی شتاب جوانه زنی و یکنواختی جوانه زنی بصورت فاکتوریل ۵*۳ در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار ودیگری با کاشت در خاک با ۶ سطح شوری آب مقطع ۰/۰۱ و آبیاری با شوری های ۲,۴,۶,۸ و ۱۰ دسی زیمنس بر متر به صورت فاکتوریل ۶*۳ در قالب یک طرحکاملا تصادفی با ۳ تکرار برروی شاخص های جوانه زنی ( در صد جوانه زنی شتاب جوانه زنی و یکنواختی جوانه زنی) و فاکتورهای رشدی (طول ساقه وزن تر برگ و وزن خشک) برروی سه جنس و گونه پوا پراتنسیس سینودون داکتیلون و پوا پراتنسیس به اجرا در آمد نتایج بدست آمده از آزمایش اول بیشترین درصد جوانه زنی را بیشترین در لیلیوم و چمن آفریقایی و پوآ نشان داد و بیشترین شتاب جوانه زنی در پوآ و سپس در چمن آفریقایی و لیلیوم مشاهده شد ولی در سطوح شوری ۱تا ۴ دسی زیمنس بر متر تفاوت زیادی در درصد و شتاب جوانه زنی مشاهده نشد اگر چه در شتاب جوانه زنی تا شوری ۴ دسی زیمنس بر متر بر خلاف آزمایش دوم سیر نسبتا" نزولی مشاهده شد.در آزمایش دوم بیشترین وزن تر و وزن خشک برگ در چمن افریقایی مشاهدهدرصد جوانه زنی هم با افزایش شوری تا ۱۰ دسی زیمنس بر متر کاهش یافت به نحوی که تا ۶ دسی زیمنس بر متر تفاوت معنی دار نبوده و در سطح ۸و۱۰ دسی زیمنس بر متر تفاوت معنی دار بود