سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسن خسروی – کارشناش ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان، ایرانشهر، ایران
سید ابوالقاسم حقایقی مقدم – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان، مشهد، ایران
محمد جواد عابدی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد ک می محصول و کارآیی مصرف آب چهار رقم کلزا به صورت آزمایش کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار کلزا در کرج در سال زراعی ۸۳-۱۳۸۲ به اجراء در آمد . نتایج حاصل نشان داد اثر سطوح مختلف آبیاری و رقم بر عملکرد دانه در سطح ۱% معنی دار است. سطح آبیاری ۷۵ % و سطح آبیاری ۵۰ % به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند . همچنین رقم Reg*Cobra و رقم Licord به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد را داشتند . اثر متقابل آبیاری و رقم بر عملکرد دانه در سطح ۵% معنی دار بود، بطوری که رقم Reg*Cobra در سطح آبیاری ۷۵ % بیشترین و رقم Licord در سطح آبیاری ۵۰ % و ۱۲۵ % کمترین عملکرد را داشته است. اثر سطوح مختلف آبیاری و رقم از لحاظ کارآیی مصرف آب در سطح ۱% معنی دار بود . سطح آبیاری ۷۵ % و سطح آبیاری ۱۲۵ % به ترتیب بیشترین و کمترین کارآیی مصرف آب را به خود اختصاص دادند. در بین ارقام مورد آزمون نیز رقم Reg*Cobra و رقم Licord به ترتیب بیشرین و کمترین کارآیی مصرف آب را داشتند . در مجموع سطح آبیاری ۷۵ % و رقم Reg*Cobra بیشترین کارآیی مصرف آب را به خود اختصاص دادند و بنابراین رقم Reg*Cobra باسطح آبیاری ۷۵ درصد برای کشت کلزا در منطقه کرج توصیه می گردد.