سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: ۳
نویسنده(ها):
زهره امامی بیستگانی – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
امین لطفی جلال آبادی – دانش آموخته دکتری زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:
به منظور ارزیابی اثر تنش خشکی بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه ارقام برنج آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با چهار تکرار در سال ۱۳۸۸ در آزمایشگاه بذر دانشگاه رامین خوزستان اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل اعمال سطوح مختلف خشکی (۰:D1) و (۲-:D2) و (۴-:D3) و (۶-:D4) و (۸-:D5) بار با استفاده از پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ به عنوان فاکتور اول و ارقام برنج (V1): رقم دانیال، (V2): چمپا و (V3): عنبوری قرمز به عنوان فاکتور دوم مورد بررسی قرار گرفت. پس ازچهارده روز از آغاز آزمایش صفات درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه، وزن خشک ریشه چه، وزن خشک ساقه چه و تعداد ریشه چه ارقام اندازه گیری شد. نتایج نشان داد رقم، سطوح پتانسیل آب و اثرات متقابل آنها اثر معنیداری بر درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه، وزن خشک ریشه چه، وزن خشک ساقه چه و تعداد ریشه چه داشت. با کاهش پتانسیل آب صفات مورد ارزیابی به طور معنیداری کاهش یافت، ولی درصد کاهش در ساقه چه نسبت به ریشه چه بیشتر بود. همچنین بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی، طول، تعداد و وزن خشک ریشه چه متعلق به رقم عنبوری قرمز در پتانسیل ۸- بار بود. از نتایج این پژوهش مشخص میشود که جوانه زنی رقم عنبوری قرمز تا حد زیادی به خشکی مقاوم میباشد.