سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
راضیه فخرایی مطلق – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
عبدالمهدی بخشنده – عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
احمد کوچک زاده – عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
مرتضی پوزش شیرازی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی برازجان

چکیده:
تنش شوری و مبارزه با آن از عمده مسائلی است که بشر از هزاران سال پیش تا کنون با آن مواجه بوده است. به طوری که میتوان این تنشها را بعنوان یکی ازعلل کاهش قابلیت اراضی در تولید محصولات کشاورزی برشمرد. بدین جهت، به منظور بررسی اثر تنش شوری بر جوانهزنی بذرهای گندم، آزمایشی در سال ۱۳۹۲-۱۳۹۳ در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه کشاورزی رامین خوزستان اجرا شد. این مطالعه در قالب طرح کاملآ تصادفی با ۴ تکرار اجرا شد. تیمارهای مورد بررسی عبارت بودند از شاهد(آب مقطر) و ۵ سطح تنش شوری (۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰ و ۵۰۰) بر حسب میلی مولار. توصیف این آزمون با استفاده از مدل هیل و لجستیک ۳ پارامتره صورت پذیرفت که نتایج تابع هیل نشان داد که با افزایش تنش شوری، زمان تا رسیدن به ۵۰ درصد جوانه زنی نهایی بذر (x50) افزایش یافت. بطوریکه، با افزایش تنش از صفر به ۵۰۰ میلیمولار مقدار x50 از ۳۲/۳۹ به ۱۳۲/۷۳ ساعت رسید و بذرهای گندم در تیمار شاهد(آب مقطر) به بیشترین جوانه زنی و در تیمار ۵۰۰ میلی مولار به کمترین جوانه زنی دست یافتند. همچنین با استفاده از مدل لجستیک، غلظت NaCl مورد نیاز که باعث کاهش ۵۰ درصد جوانه زنی میشود (۴۴۲/۴۷) میلی مولار برآورد گردید.