سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مختار داشادی – محقق ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد
پیام پزشکپور – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان
عبدالامیر معزی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد شاهوردی – دانشجوی کارشناسی‌ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد.

چکیده:

حبوبات بعد از غلات بزرگترین منبع تأمین پروتئین گیاهی به شمارآمده و از جمله گیاهانی هستند که به مقدار زیادی فسفر نیاز دارند بطوریکه محدودیت مقدار فسفر موجب کاهش تعداد ومیزان تأثیر باکتریهای گره ریشه می‌گردد. از سوی دیگر افزایش یکی از دوعنصر فسفر و روی باعث کاهش عنصر دیگر در اندامهای گیاهی می‌گردد. بنابراین به منظور بررسی اثر آنتاگونیستی فسفر و روی بر عملکرد دو رقم نخود دیم (آرمان و (ILC482 آزمایشی بصورت طرح اسپیلت پلات فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه فاکتور شامل دو رقم نخود (آرمان و (ILC482 بعنوان کرت اصلی وکرتهای فرعی شامل فسفر از منبع سوپرفسفات تریپل درسه سطح kg/ha) P3/130 وkg/haP2=100 و kg/ha P1=70 ومقادیر مختلف روی از منبع سولفات روی در سه سطح و(در متن اصلی موجود می باشد) و در چهار تکرار درایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرداجرا گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که:‌ بیشترین عملکرد در رقم آرمان از تیمار P2Zn3 با میزان عملکرد kg/ha584/8 و در رقم ILC482 از تیمار P2Zn1 با میزان عملکرد kg/ha977/14 بدست آمد.