سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
سید علی صلحی – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
میثم قاسمی پیرکوهی – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
نبی اله نعمتی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
رحیم هنر نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

چکیده:
این تحقیق به منظور بررسی اثر سطوح مختلف محلولپاشی کود سولفات آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا در مزرعه دانشکده کشاورزی ورامین، در سال ۱۳۸۸ انجام شد. این آزمایش به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. و در چهار سطح محلولپاشی شامل ۳۴، ۶۷، ۱۰۰ و ۱۳۳ درصد مقدار توصیه آزمایشگاه ( ۱۰۰ کیلوگرم سولفات آهن در هکتار) بهعنوان عامل اصلی و سه رقم JK ،Kelark و M7 به عنوان عامل فرعی بودند. نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش مقادیر محلول پاشی کود سولفات آهن تا ۱۰۰ درصد توصیه آزمایشگاه منجر به افزایش عملکرد دانه، وزن ۱۰۰ دانه، متوسط طول یک غلاف، متوسط تعداد دانه در غلاف، درصد پروتئین، ارتفاع بوته، طول میانگره، شاخص سطح برگ، تعداد غلاف تک بوته، زیستتوده تر و خشک، سرعت رشد گیاه و سرعت جذب خالص شد ولی صفاتی مانند درصد روغن و شاخص برداشت کاهش پیدا کردند. سطوح محلولپاشی کود سولفات آهن بر سایر صفات مورد بررسی اثر معنیداری نداشت. همچنین بین سطوح محلولپاشی ۱۰۰ و ۱۳۳ درصد توصیه آزمایشگاه اختلاف معنیداری مشاهده نشد. و همچنین افزایش مقدار محلولپاشی کود سولفات آهن تا ۱۳۳ درصد توصیه آزمایشگاه، اختلاف معنیداری با سطح ۱۰۰ درصد توصیه آزمایشگاه نداشت. در بررسی به عمل آمده مشخص شد بین ارقام مورد آزمایش بجز در مورد روغن، رقم Jk که دیررس ترین رقم می باشد رقم JK بالاترین عملکرد دانه، سرعت رشد گیاه و سرعت جذب خالص رشد، وزن ۱۰۰ دانه، تعداد دانه در غلاف، ارتفاع بوته، زیست توده تر و خشک را دارا بود و رقم Kelark در رتبه بعدی قرار گرفت. ، و بعد از آن رقم کلارک قرار داشت که رقم میانرس می باشد، و در انتها رقم M7 با کمترین عملکرد و اجزای عملکرد وجود دارد. ولی رقم M7 دارای بالاترین مقدار روغن و پروتئین بود. لذا، در شرایط آب و هوایی منطقه ورامین رقم JK مطابق با مقدار توصیه کودی حداکثر عملکرد بود.