سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
حمیدرضا باقری – دانشجوی دکتری گروه زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
محمدحسین قرینه – دانشیار گروه زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
قدرت الله فتحی – استاد گروه زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
جواد طایی – استادیار دانشگاه جیرفت

چکیده:
به منظور بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی آزمایشی در سال زراعی ۱۳۹۱ با سه سطح آبیاری Ir2 ،Ir1 و Ir3 (به ترتیب تأمین ۱۰۰، ۷۵ و ۵۰ درصد نیاز آبی سیب زمینی پس از سبز شدن بوته ها تا پایان دوره رشد) به عنوان فاکتورهای اصلی و ۴ تیمار کود نیتروژن N3 ،N2 ،N1 و N4 (به ترتیب تأمین ۱۰۰، ۶۶، ۳۳ و صفر درصد نیاز کودی) به عنوان فاکتورهای فرعی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری به اجرا درآمد. نتایج نشان داد با کاهش سطح آبیاری و مصرف ازتاجزای عملکرد غده نیز کاهش یافت. عملکرد غده بذری تحت تأثیر رژیمهای آبیاری قرار نگرفت اما از میزان تولید غده بذری در تیمار N4 به شدت کاسته شد. عملکرد غده قابل فروش در تیمارهای Ir1 و Ir2 بدون اختلاف معنیدار (به ترتیب ۵۶ و ۵۱ تن در هکتار)، ولی تنش آبی (Ir3) منجر به تولید حدود ۳۱/۷ تن در هکتار غده قابل عرضه به بازار شد. کاهش مصرف ازت تأثیر منفی بر این صفت داشت ولی به علت اثر متقابل تیمارهای کودی و آبی، عملکرد N2 بالاتر از N1 بود (به ترتیب ۵۲/۸ و ۵۰/۴ تن در هکتار).