سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ساغر رسایی مؤخر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ایرج امینی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد رضا اردکانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
همت الله پیردشتی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و خواص نانوایی لاین های موتانت گندم در سال زراعی ۱۳۸۶-۱۳۸۵ در مزرعه تحقیقاتی بخش کشاورزی هسته ای مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای سازمان انرژی اتمی در زعفرانیه ی کرج به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار انجام گردید. فاکتور اول شامل ۵ ژنوتیپ گندم به نام های طبسی (والد مادری)، T – ۶۵ – ۵ ،T – ۶۵ – ۷ –۱ -۱ ، T T – ۶۶ – ۶۷ – ۶۰ و T – ۶۵ – ۵۸ –۸ ) و فاکتور دوم ۴ سطح کودی نیتروژن ( ۱۰۰، ۱۴۰، ۱۸۰ و ۲۲۰ کیلوگرم در هکتار اوره) در نظر گرفته شدند . ارزیابی نتایج نشان داد که اثر ژنوتیب بر عملکرد دانه، سختی دانه، گلوتن مرطوب و میزان پروتئین برداشت شده از واحد سطح در سطح احتمال ۱% از لحاظ آماری معنی دار شد .به طور کلی رقم طبسی (شاهد) با کمترین عملکرد دارای بیشترین درصد پروتئین در دانه ، سختی دانه، گلوتن مرطوب و اندیس گلوتن بود. اثر متقابل کود و ژنوتیپ براساس نتایج تجزیه واریانس از لحاظ آماری معنی دار نشد.