سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
فاطمه ایاسه – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه شیراز

چکیده:
به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر ویژگی های زراعی اکوتیپ های شنبلیله،آزمایشی به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در شیراز در سال زراعی ۹۲-۱۳۹۱ انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح نیتروژن ۵۰، ۰ و ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن خالص از منبع اوره به عنوان عامل اصلی و شش اکوتیپ ایلام، اصفهان، شیراز، کرمان، ساری و یاسوج به عنوان عامل فرعی بودند. در پایان فصل رشد صفات تعداد نیام، تعداد دانه در نیام، طول نیام، ارتفاع بوته، وزن هزار دانه و عملکرد دانه اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد اثر متقابل نیتروژن در اکوتیپ بر همه صفات مورد ارزیابی معنی دار شد که بیانگر پاسخ متفاوت اکوتیپ ها به مصرف نیتروژن بود، در بین اکوتیپپ ها بهترین شرایط رشدی مربوط به اکوتیپ شیراز بود که با برتری نسبی نسبت به سایر اکوتیپ ها با مصرف ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن عملکرد دانه بیشتری تولید نمود. ضمن توجه به این نکته که پاسخ اکوتیپ های مختلف به مصرف نیتروژن متفاوت می باشد، اکوتیپ شیراز و مصرف ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن موجب دستیابی به عملکرد و اجزای عملکرد بالاتر در شرایط منطقهای فارس میگردد که می تواند ناشی از پتانسیل بالاتر آن و سازگاری نسبی این اکوتیپ به منطقه باشد.