سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید محمدهادی موسوی فضل – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
ابراهیم جواهری – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده:

یکی از مهم ترین فرآیندهایی که بر قابلیت دسترسی پتاسیم برای گیاه تأثیر می گذارد پدیده تثبیت پتاسیم است که شامل محبوس شدن یون های پتاسیم دربین لایه های رس های خاک می باشد. این پدیده اگرچه می تواند از هدررفت بخش عمده ای از پتاسیم در اثر آبشویی جلوگیری کند اما در بعضی از خاکهای با ظرفیت تثبیت پتاسیم بالا از جمله خاک های منطقه خوزستان، به خصوص در مورد گیاهان پرنیاز و دارای دوره رشد کوتاه می تواند باعث نارساییهای تغدیه ای گردد . با توجه به نقش اساسی و کلیدی پتاسیم در تولیدذرت ونیز باتوجه به وضعیت ورفتار نسبتا پیچیده این عنصر در خاک وبه منظور بررسی تأثیر کاربرد منابع ومقادیر مختلف پتاس یم و امکان استفاده از شاخص درصد تثبیت پتاسیم در برآورد قدرت تأمین پتاسیم جهت توصیه های کودی در تناوب گندم – ذرت ، این آزمایش درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با استفاده از منابع کودی سولفات پتاسیم در منطقه اهواز در کرت های ثابت به اجرا در آمد . تیمارهای آزمایش شامل شاهد (بدون مصرف کود پتاسه )، کاربردکود پتاسه بر اساس ۱۰۰ کیلوگرم K2O در هکتار ، توصیه بر اساس آزمون خاک ، کاربرد براساس دوبرابرتوصیهآزمون خاک ، توصیه بر اساس آزمون خاک + ۲۰ % ظرفیت تثبیت پتاسیم خاک درهریک ازکشتهای تناوب موردبررسی و کاربردکودپتاسه براساس دوبر ابرتوصیه آزمون خاک فقط درکشت اول تناوب ودرمورد کشتهای بعدی براساس آزمون خاک بود .نتایج نشان دادکه درمنطقه اهوازاثر تیمارهای به کاربرده شده در عملکرد ذرت علوفه ای برداشت شده درسطح ۱%معنی دار بوده است . بیشترین عملکرد ذرت علوفه ای با میانگین کلی ۵۱/۳۲ تن درهکتار علوفه ترمربوط به تیمارکاربرد پتاسیم بر اساس استفاده از ظرفیت تثبیت بود.