سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عنایت اله توحیدی نژاد – دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدعلی باقری پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

چکیده:

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف کود نیترو ژن و تراکم بوته بر روند رشد ، عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (رقم ۲۹۵ بی خار ورامین)، این تحقیق در ایستگاه تحقیقات عزیز آباد بم به اجرا درآمد . برای اجرای این آزمایش از طرح آماری فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی یا چهار تکرار استفاده شد. سطوح مختلف نیترو ژن( N1=50, N2=75, N3=100 کیلوگرم در هکتار) و تراکم بوته (D1=166000, D2= 25000, D3=500000 بوته در هکتار ) در کرت هایی به ابعاد ۵/۵*۲ و به فواصل ردیف ۴۰ سانتی متر مورد مطالعه قرار گرفتند . در طول دوران رشد گیاه ، با نمونه برداری از سطح مزرعه ، وزن خشک برگ ، وزن خشک اندام هوایی و سطح برگ اندازه گیری شد و در مرحله رسیدگی فیزیولو ژیکی عملکرد و اجزای عملکرد بدست آمد . نتایج حاصله نشان داد که اثر سطوح مختلف کود نیترو ژن، تراکم و اثر متقابل سطوح مختلف کود نیترو ژن × تراکم بر روی ارتفاع بوته، قطر ساقه ، تعداد شاخه در بوته ، تعداد طبق در شاخه ، تعداد دانع در طبق ، وزن هزار دانه ، عملکرد دانه ، عملکرد فیزیولو ژیکی و عملکردروغن معنی دار بود و بر روی درصد روغن معنی دار نبود . در سطح کودی N3 (صد کیلوگرم نیترو ژن خالص در هکتار ) بالاترین عملکرد دانه، عملکرد روغن و عملکرد بیولو ژیکی و در سطح کودی N1( پنجاه کیلوگرم نیترو ژن خالص در هکتار ) کمترین عملکرد دانه ، عملکرد روغن و عملکرد بیولو ژیکی بدست آمد . همچن ین در تراکم ۲۵۰۰۰۰ بوته در هکتار بالاترین عملکرد دانه ، عملکرد روغن و در تراکم ۵۰۰۰۰۰ بوته در هکتار بالاترین عملکرد بیولو ژیکی مشاهده شد . در تراکم ۵۰۰۰۰۰ بوته در هکتار کمترین عملکرد دانه و عملکرد روغن به دلیل رقابت موجود بین گیاهان برای جذب آب ، نور و مواد غذ ایی و همینطور پایین بودن کارایی گیاهان در این تراکم برای توزیع موادفتوسنتزی ملاحظه گردید و پایین ترین عملکرد بیولو ژیکی مربوط به تراکم ۱۶۶۰۰۰ بوته در هکتار بود . در نهایت بالاترین عملکرد دانه و عملکرد روغن با مصرف ۱۰۰ کیلوگرم نیترو ژن خالص در هکتار در تراکم ۲۵۰۰۰۰ بوته در هکتار بدست آمد.