سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد بایبوردی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
محمد رضا طاهری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده:

تغذیه گیاهی به عنوان یکی از فاکتورهای م هم به زراعی در افزایش عملکرد و بهبود خواص کیفی کلزا (Brassica napus L.) به شمار می رود به منظور بررسی تأثیر این دو عنصر بر کمیت و کیفیت دو ژنوتیپ کلزای پائیزه، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاههای تحقیقاتی خسروشه ر و تیکمه داش که در خاکهای زراعی آنها گوگرد وآهن قابل استفاده کمتر از حد بحرانی بود در طی دو سال زراعی ۸۴ و ۱۳۸۵ به مرحله اجرا درآمد . فاکتور اول گوگرد در سطوح (صفر، ۲۰۰ و ۴۰۰ کیلوگرم در هکتار )، فاکتور دوم آهن با غلظت (صفر، چهار وهشت در هزار در هکتار به صور ت محلول پاشی از منبع سولفات آهن ) و فاکتور سوم ژنوتیپ های Okapi و SLM046 را شامل گردید. میانگین نتایج دو ساله در دو ایستگاه تحقیقاتی نشان داد بیشترین عملکرد دانه در اثر کاربرد ۴۰۰ کیلوگرم گوگرد و محلول پاشی سولفات آهن با غلظت هشت در هزار در هکتار حاصل شد . همچنین عملکرد دانه در سال دوم در ایستگاه تحقیقات تیکمه داش بیشتر بود . کاربرد سطح دوم گوگرد و آهن باعث بیشترین تعداد خورجین در بوته گردید. ژنوتیپ Okapi بیشترین عملکرد دانه، وزن هزاردانه، درصد روغن، درصد پروتئین و عملکرد روغن را نسبت به SLM046 نشان داد. بیشترین تعداد دانه در خورجین از کاربرد ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار گوگرد حاصل شد. بیشترین وزن هزاردانه مصرف ۴۰۰ کیلوگرم در هکتار گوگرد اندازه گیری گردید . همچنین بالاترین درصد روغن و پروتئین ، عملکرد روغن ، ارتفاع بوته و طول گل آذین با مصرف ۴۰۰ کیلوگرم در هکتار گوگرد گرانوله و محلول پاشی سولفات آهن با غلظت هشت در هزار در هکتار به دست آمد.