سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سمیرا ثمربخش – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمد رضا اردکانی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فرزاد پاک نژاد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فرهاد رجالی – استادیار پژوهش بخش تحقیقات بیولوژی خاک موسسه تحقیقات خاک و آب تهران

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سموم قارچ کش بر کارآیی همزیستی گونه های مختلف قارچ میکوریز آربسکولار با گیاه ذرت، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۵ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج واقع در ماهدشت انجام گردید . میکوریزا در چهار سطح شامل : عدم کاربرد (شاهد) و کاربرد سویه های G.intraradices ،G.etunicatum ،G.mosseae و قارچ کش در چهار سطح عدم کاربرد (شاهد) و قارچ کش های بنومیل، ویتاواکس و کاپتان بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین سویه های مختلف قارچ میکوریزا از نظر تاثیر بر صفات وزن هزار دانه، تعداد دانه در ردیف بلال، پروتئین دانه، قطر ساقه، فسفر دانه، و عملکرد دانه در سطح آماری ۱% و بر صفات طول بلال، ارتفاع گیاه، وزن بلال و عملکرد بیولوژیک در سطح آماری ۵% تفاوت معنی داری وجود دارد . اثر سموم مختلف قارچ کش در سطح ۱% بر روی صفات تعداد دانه در ردیف بلال، تعداد دانه در قطر بلال، وزن هزار دانه، طول بلال، پروتئین دانه، فسفر دانه، وزن بلال، قطر ساقه، کلونیزاسیون ریشه و در سطح ۵% بر روی صفات عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و ارتفاع گیاه دارای اختلاف آماری معنی داری بودند . نتایج مقایسه میانگین نشان داد که گونه G.mosseae توانست همزیستی موثرتری را نسبت به سایر گونه ها با گیاه ذرت برقرار نماید و همچنین قارچ کش بنومیل نسبت به سایر قارچ کش ها کمترین تاثیر سو را بر روی کلونیزاسیون ریشه با قارچ های میکوریزی به جای گذاشت.