سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: ۳
نویسنده(ها):
لادن سلیمانپورمقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاداسلامی واحد مشهد
رضا صدر ابادی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاداسلامی واحد مشهد
محمود ابراهیمی – استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاداسلامی واحد مشهد

چکیده:
مریم گلی یکی از گیاهان دارویی مهم و کاربردی در فضای سبز شهری است. امروزه مشکل آلودگی خاک و آب با فلزات سنگین یکی از عوامل تهدیدکننده پایداری تولیدات کشاورزی و حیات انسان و سایر موجودات زنده است. آلاینده ها اعم از اینکه در هوا، آب یا خاک باشند، در صورتی که غلظت آنها از حد معینی (حد آستانه ) بیشتر شود، میتواند برای محیط خطرناک بوده و برای گیاهان، حیوانات و انسان سمی باشند. بر اساس داده های آژانس محیط زیست, سرب مهمترین فلز آلاینده محیطی است. هدف از این آزمایش بررسی اثر سمیت سرب بر مولفه های جوانه زنی بذر مریم گلی است. به این منظور، تحقیقی در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامیواحد مشهد اجرا شد.آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار انجام شد.تیمار ها شامل ۴ سطح کلرید سرب(صفر(شاهد) ، ۲، ۴ ، ۶ میلی مولار) بوده است. آنالیز آماری داده ها با استفاده از نرم افزار MSTAT-C ومقایسه میانگینها با آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال ۵ درصد، انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد کلرید سرب باعث افزایش سرعت و درصد جوانه زنی گیاهچه مریم گلی در مقایسه با گیاه شاهد شده است.