سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

چکیده:

بحث واقعی نمودن قیمت ها و مساله عدا لت اجتماعی یکی از مهمتــرین موضــوعاتی اســت کــه امــروز مــورد مناقشــه سیاستگذاران اقتصادی کشور می باشد. واقعی نمـودن قیمـت ها، خصوصاً زمانی که در رابطه با فرآورده های نفتی مطرح می شود، ارتباط مستقیمی با دیـدگاه هـای نظـام حـاکم اقتصـادی کشور داشته و معمولاً با هدف تاثیرگـذا ری بـر رونـد تولیـد، مصرف، عدالت اجتمـاعی و نهایتـاً رفـاه عمـومی انجـام مـی پذیرد . آغاز بحث واقعی نمـودن قیمـت فـرآورده هـای نفتـی علی الخصوص بنزین نیز با مساله بهینه سازی مصـرف سـوخت انجام می گیرد، لیکن ابزارهای رسیدن به این هدف، متفاوت می باشد . گروهی از کارشناسان که مه مترین دلیـل افـزایش مصـرف بنزین را در پایین بودن قیمت آن مـی داننـد، معتقدنـد بـا واقعـی نمودن قیمت بنزین انگیزه کافی برای بهینه سازی مصرف، توسط مصرف کنندگان نهایی و سپس از طریق خودروسازان به وجـود خواهد آمد . بدین ترتیب که افزایش قیمت بنزین علاوه بر تغییـر الگوی مصرف در بخـش حمـل و نقـل، حـذف مسـافرت هـای غیرضروری و غیره، با واکـنش متقاضـیان خـودرو بـرای خریـد خودروهای کم مصرف روبرو شده و خودروسازان را مجبـور بـه رعایــت اســتانداردهای جهــانی و پــایین آوردن مصــرف بنــزین خودروی تولیدی می نماید .
در مقابل گروه دیگری از کارشناسان با طرح مسـائ ل مربـوط بـه عدالت اجتماعی معتقدند که با ایجاد نظام حمل و نقـل مناسـب، مشروط نمودن حمایت خودرو سازان به تولید خودروهـای کـم مصرف و استاندارد، نظارت کافی و مستمر به منظور جلوگیری از قاچاق منسجم و گسترده بنزین و غیره می توان افـزایش مصـرف سوخت را مهار نمود . و بالاخره عده ای نیز بـا مقایسـه قیمـت هـای نسـبی بنـزین بـا کشورهای پیشرفته با مد نظر قرار دادن سایر متغیرها ( نظیر سطح دستمزد، وجود انواع بیمه های اجتماعی و غیره) اعتقاد دارند کـه قیمت فرآورده های نفتی در ایران پایین نمی باشد . به هر صورت با توجه بـه آنکـه مطـابق تئـوری هـای ا قتصـادی هنگامی با افزایش قیمت بنزین مصرف آن کاهش خواهد یافـت که در محدوده کشش پذیری تابع تقاضا قرار داشته باشد. تحقیق
حاضر به بررسی علمی این موضوع خواهد پرداخت