سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا چگنی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
موسی اسلامی – عضو هیأت علمیدانشگاه شهید چمران اهواز
هرمز منصوری – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
بهروز یاراحمدی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

چکیده:

به منظور بررسی و تعیین خصوصیات و ترکیبات لاشه بره های نر و ماده لری در سنین ۳/۵ ، ۶/۵ ، ۹/۵ و ۱۲/۵ ماهه و مقایسه آنها جهت شناخت پتانسیل ها و استعدادها ی این نژاد این پژوهش طراحی و اجراء گردید . همچنین تعیین میزان رشد در بره های فوق، تعیین اوزان لاشه، نسبت بافتهای مختلف (گوشت، چربی و استخوان )، راندمان لاشه و ضرایب همبستگی بین صفات مورد بررسی و قطعات لاشه از اهداف این طرح بود . تعداد ۹۶ رأس بره ماده و نر در سنین فوق از یک گله نیمه کوچ رو طی دو سال متوالی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند . بره ها تا سن ۳/۵ ماهگی از شیر و شبدر استفاده کردند از ۳/۵ تا ۵ ماهگی فقط از مرتع و از ۵ تا ۶/۵ ماهگی علاوه بر مرتع با تغذیه دستی نیز تعلیف شدند . بره های کشتار شده در سن ۹/۵ و ۱۲/۵ ماهگی فقط با تغذیه دستی تعلیف شدند . در این پژوهش از طرح کاملاً تصادفی به روش فاکت وریل به صورت مرکب استفاده گردید( ۱) . میانگین اضافه وزن روزانه در نرها و ماده ها به ترتیب ۱۶۲/۷۵ ، ۱۳۰/۷۵ گرم بود (۰/۰۱>P) . و در گروههای سنی فوق در نرها به ترتیب ۲۲۸ ، ۱۴۳ ، ۱۳۶ و ۱۴۴ گرم و در ماده ها به ترتیب ۱۹۲ ، ۱۲۷ ، ۱۰۳ و ۱۰۱ گرم بود (۰/۰۱>P). میانگین وزن نها یی بین نرها و ماده ها و در گروههای سنی مختلف تفاوت آماری معنی داری نشان داد (۰/۰۱>P) . میانگین اوزان لاشه گرم، لاشه سرد و درصد لاشه در ماده ها به ترتیب ۱۵/۳۱۱ ، ۱۴/۷۴۴ کیلوگرم و ۴۷/۱۹ درصد و در نرها به ترتیب ۱۹/۹ ، ۱۹/۲۵۷ کیلوگرم و ۴۷/۷۱ درصد بود (۰/۰۱>P) . میانگین اوزان کل قطعات لاشه ، گوشت لخم، استخوان و چربی در جنس نر و ماده و درگروههای سنی تفاوت معنی داری ر ا نشان دادند (۰/۰۱>P). کمترین درصد گوشت خالص در گروه سنی ۱۲/۵ ماهه بدست آمد . ولی بالاترین درصد استخوان لاشه مربوط به گروه سنی ۶/۵ ماهه و همچنین بیشترین درصد چربی لاشه مربوط به گروه سنی ۱۲/۵ ماهه بود.