سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی حاجی میرزا آقاقناد – کارشناس ارشد عمران، بخش ژئوتکنیک شرکت تابلیه
حمید علاء الدینی شورمستی – کارشناس ارشد عمران، بخش سازه شرکت تابلیه
محمدرضا مصطفی – کارشناس ارشد عمران، بخش سازه شرکت تابلیه

چکیده:

در این تحقیق بر اساس تئوریهای موجود در زمینه اثر سه بعدی سینه کار تونل و تغییرشکل ایجاد شده در آن، با استفاده از مدلهای دو بعدی المان محدود، تغییرشکل توده سنگ پس از حفاری به ازای پارامترهای مقاومتی متفاوت سنگ و ش عاعهای مختلف حفاری بررسی شده و از نتایج آن جهت مرتبط کردن تغییرشکل سینه کار و درصد تنش اولیه فعال استفاده شده است . به کمک این روش می توان با تعریف درصد مناسبی از تنش محیط، شرایط سه بعدی سینه کار را در مدلهای دوبعدی ملحوظ نمود . در نهایت مطالعه موردی برای یکی از تونلهای پروژه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه انجام شده است.