سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسعود اسکندری تربقان – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
ملک مسعود احمدی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

کشت دیم گلرنگ در مناطق سردسیر خراسان به سه صورت پاییزه،انتظاری و بهاره امکان پذیر است.به منظور تعیین بهترین زمان کاشت گلرنگ در شرایط دیم این آزمایش روی ۵ ژنوتیپ در سه تاریخ کاشت مذکور به مدت دو سال در ایستگاه تحقیقات دیم شیروان اجرا شد آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت. نتایج بررسی نشان داد که در هر دو سال آزمایش در کشت انتظاری،عملکرد دانه و در کشت پاییزه ،عملکرد روغن بیشتر بود،اما تفاوت بین میانگین عملکرد روغن در دو تاریخ کشت انتظاری و پاییزه معنی دار نبود.تجزیه واریانس مرکب داده های بدست آمده از دو سال نشان داد که اثر سال ،تاریخ کشت و نیز اثر رقم بر درصد روغن در سطح احتمال ۱% معنی دار است.بالاترین درصد روغن را رقم Gila و در کشت پاییزه دارا بود.میانگین درصد روغن این رقم در هر سه تاریخ کشت بالاترین بوده و از نظر آماری در کلاس a قرار گرفته و با بقیه میانگین ها اختلاف معنی دار داشت.در کشت پاییزه و بهاره لاین PI-537598 و در کشت انتظاری رقم Gila و PI-250537 بالاترین عملکرد دانه را داشتند.همچنین در هر دو سال تاریخ های کشت در صفات:درصد سبز و تعداد روز تا گلدهی و رسیدن و ژنوتیپ ها در صفات : تعداد روز تا گلدهی و رسیدن ،تعداد دانه در غوزه و وزن هزار دانه اختلاف بسیار معنی داری داشتند. برای صفت درصد سبز ،اثر متقابل دو طرفه سال در تاریخ کاشت در سطح ۱% معنی دار شده است.درصد سبز در کشت پاییزه بخاطر خسارت سرما کاهش یافت و این کاهش در لاین PI-537598 از همه کمتر و برای رقم محلی اصفهان از همه بیشتر بود .همچنین لاین PI-537598 مقاوم به سرما بوده و برای کشت پاییزه دیم، مناسب می باشد.